regulamin


1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy regulamin, określa zasady i warunki użytkowania Serwisu Pobieracze.pl, zwanego dalej Serwisem oraz określa zakres praw i obowiązków Użytkowników Serwisu.
 • Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy Usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom pobierania ogólnodostępnych danych z serwisów hostingowych takich jak: wrzucaj.pl, oboom.io, turbobit.net, rapidgator.net.
 • Usługodawca zastrzega, że akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że pliki pobierane w ramach korzystania z Usług mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do wizerunku.
2. Rejestracja Użytkownika
 • Usługodawca informuje, że rejestracja, a tym samym aktywacja konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji. W formularzu wszystkie pola są wymagane.
 • Usługodawca informuje, że dostęp do Usług określonych w pkt 1 jest możliwy po zarejestrowaniu się Użytkownika w ramach Serwisu, zalogowani się, wyboru odpowiedniego typu konta oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty.
 • Po dokonaniu opłaty Konto Użytkownika zostanie zasilone adekwatną do wysokości opłaty ilością Transferu lub zostanie przedłużone adekwatnym do wysokości opłaty czasem ważności Konta Premium.
 • Po prawidłowym zarejestrowaniu się, wyborze typu Konta i uiszczeniu odpowiedniej opłaty zgodnie z punktami poprzedzającymi, Użytkownik ma możliwość korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu.
3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu
 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych jak również za ujawnienie osobom trzecim swojego loginu lub hasła dostępu do konta. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy podanych przez siebie danych.
 • Niedozwolone jest posiadanie przez Uzytkownika więcej niż jednego Konta, zakładania wielu Kont by wymusić darmowy transfer. Konta tworzone w tym celu będą blokowane nawet jeśli dokonywane były na nich płatności.
 • Użytkownik zobowiązuje się nie działać na szkodę Serwisu. Wszelkie tego typu działania będą skutkować natychmiastowym usunięciem Konta Użytkownika bez możliwości zwrotu kosztów wykupionego Konta premium lub pakietu Transferu.
 • Z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika pobierania pliku w ramach Usług Serwisu, Usługodawca odlicza wielkość pliku od Transferu Użytkownika. W przypadku Konta premium Transfer zostaje odliczony od dostępnego transferu dziennego.
 • Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam); korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł lub kodów innych Użytkowników.
 • Użytkownikowi zabrania się udostępniania wygenerowanych w serwisie linków bezpośrednich umożliwiających pobieranie dodanych przez Użytkownika plików.
 • Zabrania się używanie programów (botów) generujących zapytania do Serwisu. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service).
 • W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań opisanych niniejszym punkcie, Usługodawca może niezwłocznie zablokować Konto Użytkownika oraz ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 • Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z Konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Odpowiedzialność Usługodawcy
 • Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług Serwisu z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Serwisu. Zmiany te nie mogę być powodem do jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Serwisu za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy lub jego pracowników. Usługodawca nie odpowiada również odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi odpowiedzialności.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub opóźnienie w pobraniu przez Użytkownika danego pliku z powodu problemów technicznych, przeciążeń łączna i/lub innej infrastruktury technicznej lub innych przeszkód technicznych.
5. Zakończenie korzystania z Serwisu
 • Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.
 • Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usług Serwisu jak również może ograniczyć jego dostęp do Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązujących zasad zawartych w niniejszym Regulaminie pkt 3.
 • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Usług Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim przypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem drogą elektroniczną.
 • Użytkownikowi, którego konto zostanie zablokowane lub usunięte nie jest zwracana opłata za niewykorzystany Transfer lub Konto premium.
6. Reklamacje
 • Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy zgłaszać na następujący adres email: [email protected].
 • Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Operatora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Operator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Operatora.
 • Reklamacje kierowane do Operatora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Operatora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 • Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika.
7. Postanowienia końcowe
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z jakiejkolwiek Usługi w ramach Serwisu.
 • Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest sednoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 • Zabronione jest bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 • Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2024 roku.